Kshar Oil


 Kshar Oil
2 Bottles (100 ml)
12 $USD
3 Bottles (150 ml)
20 $USD
4 Bottles (200 ml)
26 $USD
5 Bottles (250 ml)
30 $USD
Ingredients:
Kalka dravya
Balamulaka ksara (mulaka)
Svarjika ksara
Yavaksara
Vidalavana
Samudra lavana
Romaka lavana
Saindhavalavana
Sauvarcala lavana
Hingu
Sigru
Mahausadha (sunthi)
Devdaru
Vaca
Kustha
Rasanjana (daruharidra)
Satapuspa (satahva)
Granthika (Pippalimula)
Bhadramusta (musta)
Taila (Tila)
Kadalikanda svarasa
Bijapura svarasa (Matulunga)
Madhu sukta
Description
Usage:
Ear diseases
Shipping Facility : First class international courier like DHL, UPS, TNT, Express mail.